Thursday, 18 April 2024

สุราแช่ ลดภาษีสถานบันเทิงหนุนการท่องเที่ยว เริ่ม 23 ก.พ. : PPTVHD36

[ad_1]

แพร่กฎกระทรวง ปรับโครงสร้างจัดเก็บภาษีไวน์ ไวน์ผลไม้ สุราแช่พื้นบ้าน ลดภาษีกิจการสถานบันเทิง สนับสนุนการท่องเที่ยว มีผล 23 ก.พ.เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567 เพื่อปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรสำหรับสุราแช่ และลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจประเภทไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

โดยท้ายประกาศ ระบุเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ว่า เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2567 เป็นต้นไป

Air Japan แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน อากาศยานขัดข้อง คาดเปิดให้บริการ 23 ก.พ.นี้

ผู้ปกครองโปรดทราบ ปล่อยลูกออกมาแว้น เจอปรับรายละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีการปรับอัตราภาษี ดังนี้ 

สุราแช่

เบียร์ อัตราภาษีตามมูลค่า 22% อัตราภาษีตามปริมาณ 430 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น อัตราภาษีตามมูลค่า 5% อัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อุ กระแช่ สาโท หรือสุราแช่ พื้นเมืองอื่น และสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นน้ำตาลหรือข้าว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่มีการผสมสุรากลั่นและมีแรงแอลกอฮอล์ 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 255 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่อื่นๆ อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 150” บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่ผลิตโดยมิใช่เพื่อการค้า

เบียร์ อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 430 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อุ กระแช่ สาโท หรือสุราแช่ พื้นเมืองอื่น และสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นน้ำตาลหรือข้าว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่ที่มีการผสมสุรากลั่นและมีแรงแอลกอฮอล์ 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 255 บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

สุราแช่อื่นๆ อัตราภาษีตามมูลค่า 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 150” บาท ต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังปรับลดอัตราภาษี ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้รวมถึงสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. โดยให้มีผลตั้งแต่ 23 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2567

ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2567

[ad_2]

Source link